Екипът на "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД се състои от архитекти и инженери с богат опит в разработването, управлението и изпълнението на строителни инвестиционни проекти. Дружеството разполага с екип съгласно "Наредба №РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор", включващ юрист по строително право и експерти по следните специалности:

- Проджект мениджър;

- Архитектура;

- Ландшафтна архитектура, паркоустройство и благоустройство;

- Консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство;

- Строителни конструкции;

- Топлотехника (Отопление, вентилация и климатизация);

- Газоснабдяване;

- Електроинсталации и автоматика;

- Водоснабдяване и канализация;

- Енергийна ефективност;

- Пътно строителство;

- Хидростроителство;

- Телекомуникации;

- Технолог в областта на производствените процеси;

- Санитарно инженерство;

- Противопожарна техника и безопасност;

- Геодезия;

- Енергийна ефективност;

- Хидрогеология и инженерна геология;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци;

- Хидромелиоративно строителство;

- Юрист по строително право.