Инвестиционно проектиране от Астра Консулт ЕООД

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с инвестиционното проектиране:

Предпроектни проучвания;

Пълно проектиране на сгради и инфраструктурни обекти в идейна, техническа и работна фаза по всички части на инвестиционното проектиране, в т.ч. изработка на количествени и количествено стойностни сметки;

Промяна предназначението на земи и имоти.;

Становища, експертизи, оценки, анализи, доклади, уведомления, заявления

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности по подпомагане и съдействие на своите клиенти:

Представителство на Възложителя пред експлоатационните дружества: Електроразпределителни дружества, Водни оператори („Софийска вода” АД, ВиК), Топлофикационни дружества, Газоразпределителни дружества, Кабелни и телекомуникационни оператори и др., а освен това и пред съответните контролни органи: ДНСК, общини, НАГ, РИОКСВ, РИОСВ, Басейнови дирекции, Напоителни системи, Служба „Земеделие”, Служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Агенция по геодезия, картография и кадастър,

Строителен надзор от Астра Консулт ЕООД

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с надзора по време на строителство:

Законосъобразно стартиране на строителството, в съответствие с изискванията на ЗУТ - Съставяне на протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Заверяване на заповедна книга на строежа;

Акуратно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

Изготвяне на Оценка на съответствието на инвестиционните проекти от Астра Консулт ЕООД

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД  извършва следните дейности, свързани с изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти:

Определяне на законосъобразността на съществуващите сгради и съоръжения;

Определяне на законосъобразността на издадената скица виза за проектиране с указан начин на застрояване, съгласно предвижданията на влязъл в сила подробния устройствен план;

Технически паспорт от Астра Консулт

 "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с изготвяне на технически паспорт на сгради:

Изготвяне на техническия паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ;

Обследване и оценка на съществуващите сгради и установяване на съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ;

Инвеститорски контрол от Астра Консулт ЕООД

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с упражняването на инвеститорски контрол:

Съдействие на инвеститора при изготвяне на техническото задание за проектиране, както и за получаване на разрешение за строеж;

Изготвяне на количествено стойностни сметки и анализна себестойност на строителния обект;

Съдействие на инвеститора при избора на строител и подизпълнители;

Подготовка на тръжна документация Астра Консулт ЕООД

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с изготвяне на тръжна документация и оферти за участие в търгове:

Изготвяне на оферти за участие в търгове от името на участника:

  • Анализиране и попълване на тръжните книжа;
  • Съставяне на техническото предложение за изпълнение на поръчката - техническа оферта;
  • Подготвяне на документите на фирмата, покриващи минималните изисквания на възложителя;

Посредничество при сделки с недвижими имоти от Аскта Консулт ЕООД

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с посредничество при сделки с недвижими имоти:

Систематизиране на информация за състоянието на пазара на недвижими имоти;

Публикуване на обяви за набиране на оферти;

Извършване на огледи;

Проектен мениджмънт - Астра Консулт ЕООД

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, при осъществяване не проектен мениджмънт:

Оценка на проекта;

Предварителни проучвания;

Планиране на строителството;

Оценка на риска – строителен, оперативен, пазарен, политически, финансов и законодателен;

Оценка на имоти, машини и съоръжения от Астра Консулт ЕООД

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с оценка на ДМА:

Пазарни оценки на недвижими имоти, в това число на къщи, апартаменти, предприятия, парцели, земеделски земи, поземлени имоти в горски територии, както и пазарни оценки на отстъпено право за строеж, сервитутни зони и такива за определяне на наем;

Пазарни оценки на машини и съоръжения, в това число транспортни средства, стопански съоръжения, подстанции, трафопостове, кабелни линии, енергийни обекти и др.;

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности по енергийно обследване и сертифициране на сгради:

- Акуратно обследване за енергийна ефективност на сгради съгласно Наредба РД-16-294/2008 г.;

- Изготвяне на доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект по чл. 142, ал. 9 и чл 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;

- Сертифициране на сгради за енергийна ефективност съгласно Наредвба РД-16-295/2008 г.;