Възложител: Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 02.2012г.

„Извършване на инвентаризация на парников газ метан от подсектор „Третиране на отпадъчни води” за 2010 г., преизчисляване на емисиите от базовата година (1988 г.) и изготвяне на съответната секторна част от Националния доклад по Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата (РКОНИК)”. Договора беше възложен от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министъра на околната среда и водите (МОСВ)