Възложител: Община Разлог

Изпълнител: "Астра Консулт" ЕООД

Договор: 08.2013г.

Изготвяне на проектна документация в работна фаза за „Извършване на хидрогеоложки проучвания за преоценка на експлоатационните ресурси и технически възможните дебити на съоръженията и определяне на зона за защита на находището на минерална вода ”Гулийна баня”, с. Баня, общ. Разлог и определяне на зона за защита и санитарно охранителни зони около водовземните съоръжения на находище „Елешница”, м. Св. Варвара, р. Места, сБаня, Община Разлог"