"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с инвестиционното проектиране:

Предпроектни проучвания;

Пълно проектиране на сгради и инфраструктурни обекти в идейна, техническа и работна фаза по всички части на инвестиционното проектиране, в т.ч. изработка на количествени и количествено стойностни сметки;

Промяна предназначението на земи и имоти.;

Геодезическо и архитектурно заснемане;

Изработване и процедиране на парцеларен план (ПП) и на подробен устройствен план (ПУП);

Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ);

Геоложки и хидрогеоложки проучвания;

Заснемане на съществуващи строежи;

Възстановяване на строителни книжа;

Становища относно законността на съществуващото строителство и определянe възможността за узаконяване на строежа;

Изготвяне на становища, експертизи, оценки, анализи, доклади, уведомления, заявления и др.;

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД предлага цялостно изготвяне и съгласуване на проектната документация, както и пълния набор от съпътстващата документация по реализация на инвестиционните проекти.