"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности по подпомагане и съдействие на своите клиенти:

Представителство на Възложителя пред експлоатационните дружества: Електроразпределителни дружества, Водни оператори („Софийска вода” АД, ВиК), Топлофикационни дружества, Газоразпределителни дружества, Кабелни и телекомуникационни оператори и др., а освен това и пред съответните контролни органи: ДНСК, общини, НАГ, РИОКСВ, РИОСВ, Басейнови дирекции, Напоителни системи, Служба „Земеделие”, Служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Агенция по геодезия, картография и кадастър,

Пътно управление, Българска агенция по Безопасност на храните, Зелени системи, Улично осветление и др.;

Изготвяне на концесионни анализи (правен, икономически и технически анализ) за обекти, попадащи в обхвата на Закона за концесиите: кариери за добив на инертни материали, язовири, водоеми, плажове, спортни съоръжения и терени, минерални води, подземни богатства, пътища и др.

Изготвяне на заявления и съпътстващата ги проектна документация за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностни, подземни или минерални води, както и Разрешение за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;

Извършване на мониторингови наблюдения на свлачища, язовирни стени, находища на минерална вода и др.;

Изготвяне на технически експертизи, конструктивни становища и обследване на съществуващи сгради и съоръжения на техническата инфраструктура;

Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки доклади;

Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ в съответствие със Закона за опазване на околната среда;

Изготвяне на Мотивирано предложение до ОС;

Съдействие при изграждане и узаконяване на сондажни кладенци и водохващания за питейно битово водоснабдяване на населени места, вкл. проектиране на санитарно охранителни зони, както и регистрация на шахтови кладенци и септични изгребни ями за лични нужди;

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД предлага цялостно изготвяне и съгласуване на проектната документация, както и пълния набор от съпътстващата документация по реализация на инвестиционните проекти.