"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности по енергийно обследване и сертифициране на сгради:

- Акуратно обследване за енергийна ефективност на сгради съгласно Наредба РД-16-294/2008 г.;

- Изготвяне на доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект по чл. 142, ал. 9 и чл 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ;

- Сертифициране на сгради за енергийна ефективност съгласно Наредвба РД-16-295/2008 г.;

- Изготвяне на енергийни паспорти на съществуващи сгради съгласно Наредба 5 / 2006 г. за техническите таспорти на строежите.

АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД е лицензирано от Агенцията по Енергийна ефективност и е вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради по чл.16, ал.5 и от Закона за енергийната ефективност с удостоверение № 00499 / 31.07.2018 г.