"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с оценка на ДМА:

Пазарни оценки на недвижими имоти, в това число на къщи, апартаменти, предприятия, парцели, земеделски земи, поземлени имоти в горски територии, както и пазарни оценки на отстъпено право за строеж, сервитутни зони и такива за определяне на наем;

Пазарни оценки на машини и съоръжения, в това число транспортни средства, стопански съоръжения, подстанции, трафопостове, кабелни линии, енергийни обекти и др.;

Пазарни оценки за нуждите на одит на инвестиционни обекти и дълготрайни материални активи.

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД поддържа високо ниво на експертност, професионална отговорност и прецизност. При изготвяне на оценки, дружеството съблюдава стриктно Кодекса за професионална етика на независимите оценители, като се ръководи от  своята обективност, безпристрастност и конфиденциалност.