"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД е дружество, вписано в агенцията по вписванията на 17.02.2009г. с основна дейност консултантски, проектантски и инженерни услуги в областта на инвестиционното проектиране, строителството и строителния надзор. Дружеството е пълноправен член на „Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти – БААИК, както и на Международната и Европейската асоциации на инженерите консултанти (FIDIC и EFCA), за което притежава Удостоверение от БААИК № 342 от 04.03.2020г. Фирмата е специализирана в проучването, проектирането, управлението и изпълнението на инвестиционни проекти в областта на строителството. Извършваме дейности по изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, за което притежава Удостоверение № РК-0597 от 12.04.2016г., издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Притежаваме Удостоверение от АУЕР № 00499 от 31.07.2018 за обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и за оценка на съответствието на инвестиционни проекти по отношение на енергийна ефективност. Дружеството предоставя пълната гама от консултантски услуги за частния и публичния сектор.

От 2009 година до сега, "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД успешно и устойчиво развива своята дейност на пазара на консултантските и проектантските услуги, благодарение на екип от млади инженери и висококвалифицирани опитни професионалисти с богата практика в разработването и изпълнението на строителни проекти.

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД е внедрила интегрирана системата за управление на качество и околна среда при извършването на инвестиционно проектиране, строително-монтажни работи и строителен надзор, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД поддържа високо ниво на експертност, професионална отговорност и прецизност, съчетавайки визията на клиента и изискванията на нормативната база в страната. Дружеството постига своите цели като предоставя качествени услуги през целия период на инвестиционния процес - от идеята за проект до неговото пълно реализиране.