ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководството на “АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД

за политика по качество и околна среда

Ръководството на “АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги и опазване на околната среда при пълно задоволяване изискванията на клиентите и обществото. Ефективното управление и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда са част от цялата политика и стратегия на фирмата.

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до инвестиционното проектиране, строително-монтажните работи и строителния надзор.

Ръководството поема ангажименти за изпълнение на:

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

 • Осигуряване на съвременни ефективни и качествени услуги, адаптирани   към условията на свободния и конкурентен пазар с качество, отговарящо на настоящите и бъдещите изисквания на клиентите и на изгодна цена;
 • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички служители;
 • Удовлетворяване изискванията на клиентите, съгласно договорените условия и действащата нормативна уредба;
 • Ефективна организация на управление на дружеството, чрез която се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара;
 • Контрол и спазване на техническите правила и норми и опазване на околната среда;
 • Точност, отговорност, експедитивност, коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти при спазване законовите разпоредби;
 • Оценяване ефективността, пригодността и поддържане на ИСУ чрез периодични прегледи от ръководството;
 • Създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар;
 • Изграждане на система, способна да отговори на високите очаквания на клиентите и спецификата на бизнеса;
 • Утвърждаване на организацията по отношение на надеждното и непрекъснато управление на процесите и услугите, прилагане на адекватни механизми на контрол, осигуряване на правно и техническо съответствие;
 • Поддържане на актуални процедури и добри практики за осигуряване нуждите на внедрената и поддържана система за управление;
 • Идентифициране на вътрешните и външни фактори, водещи до възникване на евентуални рискове;
 • Прилагане на специализирани планове за третиране на риска, непрекъснатост на работа и възстановяване;
 • Поддържане на високо квалифициран персонал за нуждите на системата за управление;
 • Ефективно използване наличните иновационни, информационни, материални, човешки и финансови ресурси;
 • Непрекъснат процес на обучение, осъзнаване и мотивация на персонала.

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

 • Намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги;
 • Управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци, ресурси : материали, горива, енергия, вода;
 • Осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата;
 • Вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни на проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й;
 • Полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението по околната среда, чрез системни проверки, прилагане на коригиращи действия и резултатност спрямо околната среда;
 • Оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни по околна среда, чрез периодични прегледи от ръководството;
 • Създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар.

Ръководството на “АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД декларира своята Политика по качество и околна среда, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

“АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД внедрява и поддържа Интегрирана система за управление на качество и околна среда, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Периодично оценяваме ефективността на ИСУ. Във връзка с това извършваме определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството и околната среда.

Като Управител на “АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД, от мое име и от името на цялото Ръководство

ДЕКЛАРИРАМ:

Участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика по качество и околна среда и постоянно преразглеждане за акуратност.                    

 

01.06.2017 г.                                                                                                            Управител:________________________

                                                                                                                                                         / Васил Йорданов /