Възложител: Община Банско

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 08.2017г.

Заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект р. Глазне с цел експлоатация на съществуващата канализационна система и ПСОВ на гр. Банско.