Възложител:

Изпълнител: "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД

Договор: 10.2018г.

Комплексен доклад от 04.10.2018 г. за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите, на основание чл. 142, ал.6, т.2, чл. 166, ал.1 от ЗУТ  за обект „Семеен хотел".