"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с изготвяне на технически паспорт на сгради:

Изготвяне на техническия паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ;

Обследване и оценка на съществуващите сгради и установяване на съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ;

Изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж;

Актуализация на технически паспорт в случаите на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на част от него преди въвеждането му в експлоатация, както и при настъпване на промени в състоянието на съществуващ строеж след въвеждането му в експлоатация, като реконструкция, основен ремонт, основно обновяване, промяна на предназначението, включително изпълнение на СМР, за които не се изисква разрешение за строеж, засягащи основните характеристики на строежа по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ.