"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с упражняването на инвеститорски контрол:

Съдействие на инвеститора при изготвяне на техническото задание за проектиране, както и за получаване на разрешение за строеж;

Изготвяне на количествено стойностни сметки и анализна себестойност на строителния обект;

Съдействие на инвеститора при избора на строител и подизпълнители;

Упражнява контрол върху дейността на изпълнителя, през целия период на строителството;

Упражнява контрол върху качеството на извършените СМР и следи за съответствието им с КСС и работните проекти;

Упражнява контрол върху количеството и качеството на вложените материали, механизация и услуги на строителния обект;

Приема и одобрява актовете за извършените СМР в съответствие с изискванията на проект и договори за възлагане;

Упражнява контрол върху спазване на графика;

Упражнява контрол върху пробни изпитания и скрити работи преди тяхното закриване, както и предприема действия по отстраняване на недостатъци по време на строителството;

Съдействие на инвеститора за получаване на разрешение за ползване на обекта и въвеждането му в ефективна експлоатация.