"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД  извършва следните дейности, свързани с изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти:

Определяне на законосъобразността на съществуващите сгради и съоръжения;

Определяне на законосъобразността на издадената скица виза за проектиране с указан начин на застрояване, съгласно предвижданията на влязъл в сила подробния устройствен план;

Упражняване на  контрол върху наличието на взаимната съгласуваност между отделните части на проекта;

Упражняване на контрол върху правилното проектиране на инсталации и инженерни системи, както и върху пълнотата и съответствието на инженерните изчисления съобразно нормативните изисквания;

Упражняване на контрол относно спазването на изискванията на чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ за осъществяване по време на срока на ефективна експлоатация на обекта на съществените изисквания за: носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; безопасност при пожар; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда; енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение;

Упражняване на контрол относно съгласуването на проектната документация с всички специализирани контролни органи и експлоатационни дружества в зависимост от вида на строежа;

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти;

При възлагането на "АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД на представителство от страна на възложителя, дружеството предлага съгласуване на проектната документация с експлоатационните дружества и съответните контролни органи.