"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с надзора по време на строителство:

Законосъобразно стартиране на строителството, в съответствие с изискванията на ЗУТ - Съставяне на протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Заверяване на заповедна книга на строежа;

Акуратно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

Упражняване на контрол по изпълнение на строителството съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ;

Упражняване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

Упражняване на контрол върху правилно изпълнение на строително – монтажни работи;

Упражняване на инвеститорски контрол, ако такъв е възложен;

Отразяване на заповеди в заповедната книга на строежа във връзка със строителството и упражняване на контрол върху тяхното изпълнение;

Подписване съставените актове и протоколи по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Изготвяне на технически паспорти за съществуващи и новопостроени сгради, съгласно изискванията на Наредба №5 от 28 декември 2006г. за технически паспорти на строежите;

Съставяне на Окончателен доклад до съответната Община, ДНСК и РДНСК и подпомагане дейността на приемателната комисия по издаване Удостоверение за въвеждане в експлоатация или Разрешение за ползване.