"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД извършва следните дейности, свързани с изготвяне на тръжна документация и оферти за участие в търгове:

Изготвяне на оферти за участие в търгове от името на участника:

  • Анализиране и попълване на тръжните книжа;
  • Съставяне на техническото предложение за изпълнение на поръчката - техническа оферта;
  • Подготвяне на документите на фирмата, покриващи минималните изисквания на възложителя;
  • Проверка и окомплектоване на офертата.

Изготвяне на тръжна документация и тръжни процедури от името на възложителя:

  • Определяне на правни, финансово - икономически, ресурсни и технически изискванията към участниците;
  • Изготвяне на техническо задание, образец на офертата, проект на договор и др.